اپلیکیشن Pocket Spray Smart
اپلیکیشن Pocket Spray Smart
اقتصادسبز آنلاین: نوع سم پاشی و آبیاری هوشمند انواع اراضی کشاورزی و باغ‌های میوه و سبزیجات از موضوعات مهمی هستند که این روزها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اقتصادسبز آنلاین: نوع سم پاشی و آبیاری هوشمند انواع اراضی کشاورزی و باغ‌های میوه و سبزیجات از موضوعات مهمی هستند که این روزها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در این راستا با توسعه این هدف مهم، این اپلیکیشن طراحی شده تا بتواند به کشاورزان امکان دسترسی اسان به اطلاعات مربوط به سم پاشی و آبیاری هوشمند را به‌دست آورده و بتوانند یک مشاور تخصصی در طول شبانه‌روز در این زمینه در اختیار داشته باشند.